Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Talousarvio 2024/hyvinvointi

 

 

Hyvinvointilautakunta 01.11.2023 § 60  

247/02.00/2023  

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

 

Kuntalain 110 § mukaisesti Iin kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio ja -suunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle. Talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin taloudelliset vastuut ja velvoitteet sekä mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen talouden suunnitteluun esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta (kuntalaki luku 5 22 §). Talousarvion ja -suunnitelman tulee toteuttaa kuntastrategiaa ja varmistaa edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Talousarviossa hyväksytään myös kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Vuoden 2024 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti
(Khall 19.06.2023 § 171). Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen, ja kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Määrärahat ja tuloarviot ovat brutto- tai nettomääräisiä, ja ne ovat sitovia valtuustoon nähden erikseen hyväksytyllä sitovuustasolla.

 

Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota strategisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden mittaamiseen. Toiminnallisten tavoitteiden tulee olla jollakin tapaa mitattavia tai muuten todennettavissa olevia asioita. Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan väliraportoinneilla ja viranhaltijoiden antamilla katsauksilla. Lopullinen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Talousarviota 2024 laadittaessa on huomioitu taloudellisen näkymän osittainen epävarmuus, sekä tiukka menokehys.  Vaikkakin vuoden 2024 talousarvio on laadittu tiukassa taloudellisessa kehyksessä, sen keskiössä on kunnan perustehtävän ja strategisten tavoitteiden määrätietoinen toteuttaminen.

 

Hyvinvointipalvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka keskeisenä tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Toteutuneen hallinnonuudistuksen myötä hyvinvointitoimiala vastaa myös työllisyyden kokonaisuudesta sekä koko kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Lain ja asetusten lisäksi toimintaa ohjaa keskeisesti Iin kunnan hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointisuunnitelma uudistuu vuoden 2023 aikana. Uutta hyvinvointisuunnitelmaa aletaan toteuttamaan vuoden 2024 alusta, jota tehdään tiiviinä yhdyspintatyönä järjestöjen ja hyvinvointialueen kanssa. Osallistavassa budjetoinnissa painotetaan vuonna 2024 kuntastrategian luonnonläheinen Ii-painopistettä sekä Ii 650-juhlavuotta.

 

Kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtajan ja toimialojen esittämän talousarvion, joka muodostaa perustan koko kunnan talousarvioesitykselle. Lopullisen talousarvion hyväksyy kunnanvaltuusto.

 

Esityslistan oheismateriaalina on esitys talousarvioksi 2023, strategiset- ja resurssiviisas Ii-tavoitteet sekä riskienhallintasuunnitelma.


 

 

Hyvinvointipalvelut yhteensä

 

 

Ulkoiset ja sisäiset, 1 000 €

TP 2022

TA 2023

TA 2024

TS 2025

TS 2026

Toimintatuotot

  971

 1 006

 1 002

 1 907

 1 907

Toimintakulut

- 4 958

- 5 654

- 5 786

- 5 979

- 5 950

Toimintakate/jäämä

- 3 987

- 4 648

- 4 784

- 4 072

- 4 043

 

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

 

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyn alustavan talousarvion vuodelle 2024 liitteineen  ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Tarvittaessa lukuihin voidaan tehdä teknisiä korjauksia.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa