Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 03.10.2023/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Poikkeamislupahakemus tilalle kt. 139-401-143-1

 

 

Rakltk 03.10.2023 § 34  

235/10.03.00/2023  

 

Valmistelija Urpo Hyry, rakennustarkastaja

 

 Asia:
Matti Suutari hakee Iin rakennuslautakunnalta poikkeamislupaa Loma-asunnon rakennuspaikan siirrolle ja rakennusoikeuden ylitykselle Tangonhaaran rantavyöhykkeellä.

 
Rakennuspaikka:
Iin kunta, Etelä- Ii, Tangonhaaran itäpuolella hakijan vuokraama n. 5300 m² alue kiinteistöstä kt.139-401-143-1. Siirrettävä rakennuspaikka sijaitsee Iin rannikon ja saarten osayleiskaavassa loma-asunnoille (RA) varatulla alueella. Alue, jonne rakennuspaikka on tarkoitus siirtää, on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (MU).

 

 Rakennushanke:
Hanke käsittää 120 m2 suuruisen loma-asunnon ja 30 m² talousrakennuksen rakentamisen. Rakennus liitetään vesijohto- ja sähköverkkoon. Jätevesille rakennetaan kiinteistökohtainen, määräykset täyttävä jätevesijärjestelmä. Tontille kulku tapahtuu Pölläntieltä.

 

 Perustelut:

 Hakija perustelee hakemusta seuraavasti:

 Alueella on voimassa oleva yleiskaava, missä tämän kiinteistön kohdalla rakennuspaikka on osoitettu tontin Pölläntien puoleisesta päästä.  Kyseinen alue ei mielestämme ole hyvä paikka vapaa-ajan asunnolle, koska se on mielestämme liian kaukana vesistöstä, joka vaikuttaa liiaksi maisemaan ja poikkeaa muille tonteille rakennetusta rakennuskannasta sijainniltaan oleellisesti.

 

 Vapaa-ajan asunnon tulisi mielestämme sijaita tontilla, joka rajoittuu vesirajaan, vesirajan tuntumassa noudattaen kuitenkin kaavassa esitettyjä vähimmäiskorkoja ja etäisyyttä vesirajasta. 

 

 Rakennuksen sijoittamista asemapiirustuksen mukaiseen paikkaan puoltaa:

-          Rakennukset sijoittuisivat tontin korkeimpaan ja maaperällisesti parhaimpaan paikkaan

-          Rakennukset sijoittuisivat samalla tavalla kuin naapuritontillakin rakennukset on sijoitettu.

-          Rakennukset sijoittuisivat alueelle, joka sopii maisemaan parhaiten ja myös vapaa-ajan asunnolta maisema on paras mahdollinen jokimaisema.

-          Kyseiselle paikalle on rakennustarkastajan toimesta 1.3.2007 myönnetty rakennuslupa, joka on vanhentunut.

-          Tangohaaran varrella on useita paikkoja, joissa rakennuksia sijaitsee MU- alueella. Esimerkiksi kiinteistölle 139-401-17-94 on myönnetty 25.01.2022 vastaava poikkeamislupa. Mielestäni kunnan tulisi kohdella kiinteistöjen omistajia tasapuolisesti rakennusten sijoittelun suhteen poikkeustapauksissa.

 

 Rakentamisrajoitus:

 Rakennuspaikka sijaitsee Iin rannikon ja saarten osayleiskaavassa loma-asunnoille (RA) varatulla alueella. Loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 80 m². Sauna- ja talousrakennusten kokonaiskerrosala saa olla enintään 40 m², josta yksittäisen rakennuksen kerrosala saa olla enintään puolet.

 Alue, jonne rakennuspaikka on tarkoitus siirtää, on maa- ja metsätalousvaltaista (MU) aluetta, jolla on ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueelle rakentaminen on kielletty.

 Kiinteistön MU-alue kuuluu lisäksi ympäristöarvoiltaan (my-mk, maisemaltaan ja kasvillisuudeltaan) merkittävään alueeseen, jonka alue on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman luonnonmukaisena. Rakentaminen ja ympäristönhoito on alueella sallittua niin, että luonnonympäristön ominaispiirteet säilyvät.

 Sekä kaavaan merkitty, että uusi rakennuspaikka ovat rantavyöhykkeellä.

 

 Lausunnot ja rajanaapurien kuuleminen:

 Rajanaapureina on kuultu kiinteistöt kt 139-401-68-16 ja kt. 139-401-143-1.

 Naapureilla ei ole ollut huomauttamista rakennushankkeen johdosta.

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Hyry Urpo

 

Päätösesitys Rakennuslautakunta päättää hylätä poikkeamisluvan.

Perustelut:

Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee oikeusvaikutteisen Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan alueella. Haetun rakennuspaikan alueen kaavamerkintänä on MU eli alue on "Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta.". Alueelle ei saa rakentaa.

Kaavassa osoitettua rakennuspaikkaa ei voida poistaa tai siirtää poikkeamisluvassa,
joten hakemuksen mukainen rakentaminen muodostaisi kokonaan uuden rakennuspaikan tilan 139-401-17-94 alueelle. Uuden rakennuspaikan muodostaminen alueelle, johon ei ole osoitettu rakennusoikeutta eikä kaavamääräyksen mukaisesti saa rakentaa, vaarantaa alueen maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen toteutumisen ja vaikeuttaa kaavan toteuttamista.

Rakennuspaikan siirtoa ei voida ratkaista poikkeamismenettelyllä. Rakennuspaikan siirtämisen edellytykset tulee tutkia kaavamuutoksella.

Suunnitteilla oleva rakennushanke ei täytä MRL 171 § mukaisia poikkeamisen edellytyksiä.

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171 §.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

ote: hakijalle

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa