Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315, 325 ja 326, kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen / kaavamuutoksen hyväksyminen

 

 

267/10.02.03/2018

 

Khall 25.06.2018 § 171

 

 Valmistelija maankäytön suunnittelija Jaakko Raunio

 

 Iin kuntastrategiassa 2025 on asetettu tavoitteeksi, että Etelä-Iilaakson alueelle ra­ken­tuu monipuolinen kaupan, teollisuuden ja logistiikan keskus, joka hyötyy

 uu­den nelostien liittymästä. Alueen kehittäminen voidaan aloittaa muuttamalla Pen­tin­kan­kaan alueen voimassa olevaa asemakaavaa siten, että alueelle on mah­dol­lis­ta sijoittaa nykyisen asemakaavan mahdollistaman teollisuuden lisäksi ny­kyis­tä enemmän myös kaupan ja palveluiden toimitiloja. Myöhemmin Ete­lä-

Ii­laak­son kehittämistä jatketaan laatimalla alueen eteläosaan Haukiputaantien ris­teyk­sen läheiselle alueelle asemakaava.

 

 Asemakaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan eri­kois­kau­pan sijoittuminen Pentinkankaan alueelle. Tavoitteena on kaupallisesti ve­to­voi­mai­nen ja taajamakuvallisesti korkeatasoinen tilaa vaativan kaupan alue, jos­sa on kiinnitetty huomiota eri liikennemuotoihin. Suurin osa Pentinkankaasta jää edelleen teollisuusalueeksi. Asemakaavan muutoksen tavoitteet tarkentuvat suun­nit­te­lun edetessä.

 

 Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihemaakuntakaava on hyväksytty maa­kun­ta-

 ­hal­li­tuk­ses­sa 11.6.2018. Kaava ei ole tullut vielä voimaan. Kaavassa Pentin-kankaan alue on osoitettu erikoiskaupan suuryksikkö -merkinnällä. Iihin osoitettujen suur­yk­si­köi­den (Asemakylän ja Pentinkangas) enimmäismitoitukseksi on osoitettu 30 000 km-2 aiemmin 1. vaihemaakuntakaavassa kummallekin suur-yksikölle osoitetun 10 000 km-2 sijaan. Maakuntakaavan voimaan tulon myötä muutos mahdollistaa Pen­tin­kan­kaan kaupallisen kehittämisen.

 

 Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pääosin teollisuus- ja va­ras­to­alu­eek­si sekä Sorosentien ja valtatien 4 risteyksen pohjoispuolen osalta kaupallisten pal­ve­lui­den alueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

 

 Kaavamuutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esi­te­tyn alustavan aluerajauksen mukaisen suunnittelualueen pinta-ala on 20 heh­taa­ria. Alue on osin kunnan ja osin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Kaa­va­muu­tos laaditaan tiiviissä yhteistyössä alueen yrittäjien ja muiden toi­mi­joi­den kanssa. Alueen toimijoiden kanssa järjestetään alueen kehittämistavoitteita kos­ke­va keskustelutilaisuus loppukesästä.

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn alustavan aikataulun mukaan kaa­va­muu­tos olisi hyväksymiskäsittelyssä keväällä 2019.

 

 Kaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota kaupallisten ja yh­dys­kun­ta­-ra­ken­teel­lis­ten vaikutusten arviointiin, jotta alueen kehittäminen ei vaikuta

 kiel­tei­ses­ti kunnan keskustan kaupallisten palveluiden kehittämiseen. Myös

 lii­ken­teel­lis­ten vaikutusten arviointi on keskeistä.

 

 Esityslistan liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

 Päätösesitys (kj):

 

 Kunnanhallitus päättää

 

 1) käynnistää Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 312, 315 ja 326

 

 2) kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireille

 

 3) asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 vuorokauden ajaksi

 

 Päätös:

 

 Hyväksyttiin.

 ________

 

 ote: maankäytön suunnittelija

 

Khall 15.03.2021 § 78 

 

Valmistelija maankäytön suunnittelija Heini Ervasti

 

 Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.7.- 20.8.2018 välisen ajan. Suunnitelmasta ei jätetty lausuntoja tai mielipiteitä.

 

 Kaavaan liittyen pidettiin helmikuussa 2020 viranomaisneuvottelu, jossa ELY-keskus totesi, että alueen yleiskaavaa tulisi myös tarkistaa, sillä yleiskaavan mukainen KM-alue (kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäis-kaupan suuryksikön) kattaa vain osan suunnittelualueesta. Aluetta koskien käynnistettiin keväällä 2020 myös osayleiskaavan muutos, jonka suunnittelualue on hieman laajempi kuin asemakaavan muutosalue. Asemakaavaa ja yleis-kaavaa viedään rinnakkain eteenpäin.

 

 Taustaselvityksinä asemakaavaan liittyen on tehty kaupallinen ja liikenteellinen selvitys sekä pilaantuneisuustutkimus kaava-alueella sijaitsevasta yksittäisestä kiinteistöstä. Lisäksi kesällä 2020 on alueelta laadittu luontoselvitys.

 

 Kaavahankkeen tavoitteena on kehittää Pentinkankaan aluetta kaupallisten palveluiden alueena ja yritysalueena kuntastrategian mukaisesti. Kaava-muutoksella valtatien 4 läheinen osa alueesta muutetaan vahvemmin palvelu- ja työpaikka-alueeksi. Teollisuuteen painottuvat korttelit sijoittuvat alueen takaosaan valtatien suunnasta katsottuna.

 

 Kaavamuutoksen myötä kaupallisia palveluja on mahdollista sijoittaa alueelle kolmeen kortteliin (312, 315 ja 326). Vähittäiskaupan suuryksiköitä ja myymälä-keskittymiä on mahdollista sijoittaa kortteleihin 312 (nykyinen Kärkkäisen tavara-talon kortteli) sekä 326 (nykyisen Micropoliksen itä-koillispuoleinen alue).             

 

 Alueelle on osoitettu lisäksi teollisuusrakennusten korttelialueita (TY), joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Osa korttelista 326 eli nykyisen Micropoliksen alue on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-1).

 

 Lisäksi kaavassa on osoitettu puistoa ja ulkoilureitti Sorosentien eteläpuolella sijaitsevan lammen ympäristöön. Kaavaratkaisussa on huomioitu kadut sekä uudet ohjeelliset ajoyhteydet kaava-alueen kaakkois-eteläosiin. Alueen suunnittelussa on huomioitu monikäyttöisyys sekä tulevan Iin ohikulkutien vaikutukset.

 

 Esityslistan liitteenä on kaavakartta, kaavaselostus sekä kaavaselostuksen liitteet. Liitteet sisältävät päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä taustaselvitykset eli kaupallisen, liikenteellisen ja luontoselvityksen sekä yhtä kiinteistöä koskevan pilantuneisuustutkimuksen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Alatossava Ari

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä osayleiskaavan valmisteluaineiston,

2) asettaa kaavan valmisteluaineiston nähtäville 30 vuorokauden ajaksi sekä

3) pyytää valmisteluaineistosta tarvittavat lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Khall 20.09.2021 § 264 

 

Valmistelija vs. maankäytön asiantuntija Elina Nissinen

 

Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 24.3. -23.4.2021 välisen ajan. Valmisteluaineistosta saatiin kolme lausuntoa. Lausunnot saatiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä Pohjois-Pohjanmaan museolta (2 kpl, arkeologinen kulttuuriperintö ja rakennettu kulttuuriympäristö).

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa tuotiin esiin myös yleiskaavan valmisteluvaiheen lausunnossa esitetty huomio tarkemman ympäristöselvityksen tarpeesta, jos lammen alueelle aiotaan osoittaa rakentamista tai muita muutoksia. ELY-keskuksella ei ollut muuta huomautettavaa.

 

Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ollut arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomautettavaa. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta Pohjois-Pohjanmaan museo toi esiin, että rakennusten huoltopihojen sijoittumiseen tulee kiinnittää huomiota näkymien osalta, ja maisemallisesti näkyvien opasteiden kuten mainostornin sijoittuminen tulee tarkastaa, jos tielinjaukset muuttuvat. 

 

Saatujen lausuntojen perusteella kaavaehdotukseen tarkennettiin kaavaselostusta sekä piha-alueiden suunnitteluun ja pyöräpysäköintiin liittyviä kaavamääräyksiä. Lisäksi kaavaselostukseen on tehty lisäyksiä ampumaradan rakennuksiin liittyen. Muilta osin kaavaratkaisu on yhtenäinen valmisteluaineiston kanssa.

 

 Kaavahankkeen tavoitteena on kehittää Pentinkankaan aluetta kaupallisten palveluiden alueena ja yritysalueena kuntastrategian mukaisesti. Kaava-muutoksella valtatien 4 läheinen osa alueesta muutetaan vahvemmin palvelu- ja työpaikka-alueeksi. Teollisuuteen painottuvat korttelit sijoittuvat alueen takaosaan valtatien suunnasta katsottuna.

 

 Kaavamuutoksen myötä kaupallisia palveluja on mahdollista sijoittaa alueelle kolmeen kortteliin (312, 315 ja 326). Vähittäiskaupan suuryksiköitä ja myymälä-keskittymiä on mahdollista sijoittaa kortteleihin 312 (nykyinen Kärkkäisen tavara-talon kortteli) sekä 326 (nykyisen Micropoliksen itä-koillispuoleinen alue).             

 

 Alueelle on osoitettu lisäksi teollisuusrakennusten korttelialueita (TY), joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Osa korttelista 326 eli nykyisen Micropoliksen alue on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-1).

 

Lisäksi kaavassa on osoitettu puistoa ja ulkoilureitti Sorosentien eteläpuolella sijaitsevan lammen ympäristöön. Kaavaratkaisussa on huomioitu kadut sekä uudet ohjeelliset ajoyhteydet kaava-alueen kaakkois-eteläosiin. Alueen suunnittelussa on huomioitu monikäyttöisyys sekä tulevan Iin ohikulkutien vaikutukset.

 

Esityslistan liitteenä on kaavaehdotus sekä kaavaselostus liitteineen. Liitteet sisältävät asemakaavan seurantalomakkeen, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, taustaselvitykset sekä vastineet valmisteluaineistosta saatuun palautteeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty lausuntoja tai mielipiteitä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Alatossava Ari

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä vastineet valmisteluaineistosta saatuun palautteeseen,

2) hyväksyä asemakaavaehdotuksen,

3) asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi sekä

4) pyytää asemakaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Khall 13.03.2023 § 70 

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Helena Illikainen

 

 Pentinkankaan asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää Pentinkankaan aluetta kaupallisten palveluiden alueena ja yritysalueena kuntastrategian mukaisesti. Muutosalueelle sijoittuu sekä liikerakennusten, toimitilarakennusten, työpaikkarakennusten että työpaikka-alueen lähipalvelurakennusten korttelialueita. Suunnittelussa on huomioitu monikäyttöisyys sekä tulevan Iin ohikulkutien vaikutukset.

 

 Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 4.10. - 3.11.2021 välisen ajan. Valmisteluaineistosta saatiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä Iin ympäristöyhdistys ry:ltä. Pohjois-Pohjanmaan museo ilmoitti 27.10.2021, ettei anna asiassa ehdotusvaiheen lausuntoa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Lisäksi Iin Tennis Oy jätti kaavaehdotuksesta muistutuksen. 

 

 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ei ollut asemakaavaehdotuksesta huomautettavaa.

 

 Iin ympäristöyhdistys ry toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: "Yleiskaavan muutosluonnoksessa ja asemakaavan muutoksessa tulisi täsmentää sitä, mitä pohjavesialueelle sijoitettavalla ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalla teollisuudella ja varastoinnilla tarkoitetaan (merkinnät TP, TPY ja TY). Lisäksi pohjavesialueen rajausta sekä pohjaveden kertymisaluetta Iin eteläosassa tulisi tarkistaa, selkiyttää ja tarvittaessa tutkia, jotta mahdollisilta riskeiltä ja haitoilta vältytään. Pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvat riskit tulee myös arvioida." Lausunnon pohjalta kaavaselostukseen on lisätty täsmennyksiä kaavamerkintöjen kuvauksiin sekä lisäksi lisätty uusi alaotsikko (5.2.5), jossa arvioidaan kaavan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. 

 

 Iin Tennis Oy:n alueella sijaitsevan tenniskentän osalta kaavaselostukseen on lisätty kuvaus kohtaan: 5.2.8 vaikutukset virkistyskäyttöön.

 

 Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen luontoselvitystä on täydennetty viitasammakkoselvityksellä, jossa suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevilta lammilta kartoitettiin viitasammakon esiintymistä. Suunnittelualueelle sijoittuvan lammen kaakkoispäässä kuultiin yhden viitasammakon ääntelyä eli ainakin isoimman lammen kaakkoispää lampi on viitasammakon luonnonsuojelulain 49 § tarkoittama lisääntymis- ja levähdyspaikka. Luonnonsuojelulain mukaan luontodirektiivin liitteen IV lajin lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä, joten tämä tulee huomioida maankäytön suunnittelussa. Tämän seurauksena kaavakarttaan on lisätty kaavamerkintä luo-1: Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Luontodirektiivin liitteen IV a lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka, jonka hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49§ mukaan kielletty. Lisäksi tehtiin vähäinen tarkistus lammen ympäri kulkevan ohjeellisen polun linjaukseen lammen kaakkoispuolisella alueella.

 

 Maapoliittinen jaosto on kokouksessaan 3.3.2023 todennut, että kaava on valmis vietäväksi hyväksymiskäsittelyyn.

 

 Esityslistan liitteenä kaava-aineisto (kaavakartta ja kaavaselostus) liitteineen.

 

 Kaava-aineiston liitteet sisältävät asemakaavan seurantalomakkeen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, vastineet valmisteluaineistosta saatuun palautteeseen, vastineet ehdotusvaiheessa saatuun palautteeseen, luontoselvityksen, kaupallisen selvityksen Iin kunnan alueella, Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvityksen, pilantuneisuustutkimuksen tontilla 139-401-34-34 ja viitasammakkoselvityksen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä vastineet ehdotusvaiheessa saatuun palautteeseen

2) hyväksyä ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 312, 315, 325 ja 326.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kvalt 20.03.2023 § 13  

1045/10.02.03/2020  

 

  

  

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa