Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite1  Ollinkorven tuulivoimaosayleiskaava, kaavakartta ilman kiinteistörajoja
  Liite2  Ollinkorven tuulivoimaosayleiskaava, kaavakartta kiinteistörajoilla
  Liite3  Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavaselostus
  Liite4  Liite 1. Ollinkorpi OAS palauteraportti I
  Liite5  Liite 2. Ollinkorpi OAS palauteraportti II
  Liite6  Liite 3. Ollinkorpi valmisteluvaiheen vastineraportti
  Liite7  Liite 4. Ollinkorpi maakuntakaavatarkastelu
  Liite8  Liite 5. Ollinkorpi YVA asukaskyselyraportti
  Liite9  Liite 6. Ollinkorpi luontoselvitykset
  Liite10  Liite 7. Ollinkorpi luontoselvityksen julkiset liitteet
  Liite11  Liite 8. Ollinkorpi Kusisuon Natura-arviointi
  Liite12  Liite 9. Ollinkorpi tuulivoimapuiston arkeologinen lisäinventointi osa 1
  Liite13  Liite 10. Ollinkorpi tuulivoimapuiston arkeologinen lisäinventointi osa 2
  Liite14  Liite 11. Ollinkorpi tuulipuiston erikoiskuljetusreittiselvitys
  Liite15  Liite 12. Ollinkorpi ELYn ratkaistu perusteltu päätelmä
  Liite16  Liite 13. Ollinkorpi yhteysviranomaisen lausunto YVA-suunnitelmasta 2020
  Liite17  Liite 14. Ollinkorpi välkemallinnus
  Liite18  Liite 15. Ollinkorpi melumallinnus
  Liite19  Liite 16. Ollinkorpi tarkkakartat
  Liite20  Liite 17. Ollinkorpi havainnekuvat
  Liite21  Liite 18. Ollinkorpi tuulivoimahankkeen näkyvyysanalyysit
  Liite22  Liite 19. Ollinkorpi 1. viranomaisneuvottelun muistio 26.8.2020
  Liite23  Liite 20. Ollinkorpi 2. viranomaisneuvottelun muistio 26.8.2021
  Liite24  Liite 21. Ollinkorpi ehdotusvaiheen vastineraportti
  Liite25  Eriävä mielipide, kvalt päätös 26.9.2022 § 82, Heinäaho Juho-Jussi
  Liite26  Eriävä mielipide 26.9.2022 järjestetyn valtuuston kokouksen asiaan 82 “Tuulivoimayleiskaavan laatiminen Ollinkorven alueelle / hyväksyminen”, Tauno Kivelä

Tuulivoimayleiskaavan laatiminen Ollinkorven alueelle / hyväksyminen

799/10.02.02/2020

Khall 24.02.2020 § 52 Valmistelija maankäytön suunnittelija Heini Ervasti

Ilmatar Oy esittää, että Iin kunta käynnistäisi uudelleen osayleiskaavan laati-misen Pohjois-Iihin Ollinkorven alueelle. Kaavahankkeen osallistumis- ja ar-viointisuunnitelman sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman nähtävillä olon jälkeen alkuvuodesta 2020 on tullut esiin kaavaprosessiin liittyvään pää-töksentekoon osallistuneiden esteellisyyksiä asian käsittelyyn liittyen, minkä vuoksi 25.2.2019 käynnistetty ja vireille kuulutettu kaavan laatiminen keskeytetään.

Ollinkorven alue sijaitsee noin 10 km Iin keskustaajamasta pohjoiseen rautatien itäpuolella. Hankkeen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta rakentaa noin 50-75 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi vähintään 5 MW. Alustavan aluerajauksen mukainen suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavan tuulivoimala-alueille (tv-1 312 ja tv-1 313) sekä niiden väliselle alueelle. Aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. Ilmatar Ii Oy on tehnyt ja tekee maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksia.

Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana, jolloin kunta voi myöntää rakennusluvat suoraan yleiskaavan perusteella (MRL 44 §, 77a § ja 77b §). Kaavaa laativaksi konsultiksi ja ympäristövaikutusten arvioinnin tekijäksi esitetään Ramboll Finland Oy:tä. Ilmatar Ii Oy on valmis maksamaan kaikki esityksen mukaisen yleiskaavan laatimisesta aiheutuvat kulut, pois lukien OAS-/YVA-suunnitelman tiedottamiseen liittyvät kulut, jotka puolitetaan Iin kunnan ja Ilmatar Ii Oy:n kesken. Hankkeeseen liittyen laaditaan kaavoitussopimus yhtiön kanssa.

Hankkeeseen liittyen on laadittu uuden kaava-YVA -yhteismenettelyn mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka sisältää myös YVA-lain 16 §:n mukaisen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman.

Asiakirjassa on esitetty kaavoituksen ja YVA-menettelyn vaiheet ja vuorovai-kutus, hankkeen perustiedot, suunnittelun lähtökohdat ja alueen nykytila sekä arvioitavat vaikutukset ja laadittavat selvitykset. Asiakirjaa on päivitetty vuoden 2019 nähtävillä olon jälkeen kaavoituksen keskeyttämisen ja uudelleen käynnistämisen kuvauksen, aikataulun ja yhteystietojen osalta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehdon (to-teuttamatta jättäminen) lisäksi kahta toteuttamisvaihtoehtoa:

VE 1: Vaihtoehdossa Ollinkorven alueelle rakennetaan noin 63 voimalan tuuli-voimapuisto.

VE 2: Vaihtoehdossa Ollinkorven alueelle rakennetaan noin 15 voimalan tuuli- voimapuisto. Voimalat sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakunta- kaa-vassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille.

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 5-9 MW, kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, napakorkeus enintään 200 metriä ja roottorin halkaisija enintään 200 metriä. Voimalatyyppeinä tarkastellaan haruksellista ja

haruksetonta tuulivoimalaa.

Sähkönsiirtovaihtoehtoina tarkastellaan tässä vaiheessa kahta eri vaihtoehtoa:

SVE A: Tuulivoimapuisto liitetään uuteen 400 kV:n voimalinjaan Yli-Olhavan Tuomelan ympäristöön osoitettavalla uudella 400 kV/110 kV -sähköasemalla. Uuden rakennettavan ilmajohdon pituus on noin 11 km ja se sijoittuisi nykyisten kahden 400 kV:n voimajohdon rinnalle, niiden jommallekummalle puolen.

SVE B: Tuulivoimapuisto liitetään uuteen 400 kV:n voimalinjaan Fingridin Si-mojoen 400 kV/110 kV -sähköasemalla. Uuden rakennettavan ilmajohdon pituus on noin 40 km, josta 11 km Tuomelaan saakka sijoittuisi nykyisten kahden 400 kV:n voimajohdon rinnalle ja 29 km nykyisen ja suunnitellun 400 kV:n voimajohdon rinnalle, niiden jommallekummalle puolen.

Etukäteen arvioiden hankkeen keskeisimmät vaikutukset ovat vaikutukset luontoon (vaikutukset linnustoon sekä Natura- ja luonnonsuojelualueisiin), vai-kutukset maisemaan, sosiaaliset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa (linnusto ja maisema).

Laadittujen selvitysten ja ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset esitetään kaavaluonnosvaiheessa. Sen jälkeen kaavaehdotusvaiheessa ratkaistaan hankkeen toteuttaminen. Alustavan aikataulun mukaan kaavaluonnos ja ym-päristövaikutusten arviointiselostus olisivat nähtävillä kesäkuussa 2020 ja kaavaehdotus loppuvuodesta 2020.

Hankkeeseen liittyen on perustettu ohjausryhmä, joka koostuu hankkeen osal-lisista. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 23.5.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on ollut kertaalleen nähtävillä 20.6.-20.8.2019 välisenä aikana ja hankkeeseen liittyen on pidetty yleisötilaisuus 13.8.2019 Pohjois-Iin koululla. Edellä mainitun nähtävillä olon aikana sekä yleisötilaisuudessa saatu palaute huomioidaan uudelleen käynnistettävässä kaavaprosessissa.

Esityslistan liitteenä on päivitetty hakemus yleiskaavan laatimiseksi, kartta suunnittelualueen rajauksesta sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka sisältää myös ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman.

Päätösesitys (kj):

Kunnanhallitus päättää

1) käynnistää uudelleen tuulivoimayleiskaavan laatimisen liitekartan mukaiselle rajatulle alueelle,

2) kuuluttaa uudelleen yleiskaavan laatimisen vireille,

3) asettaa uudelleen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ympäristövai-kutusten arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 60 vuorokauden ajaksi sekä

4) pyytää uudelleen asiakirjasta tarvittavat lausunnot.

Päätös:

Ennen pykälän käsittelyä kokouksesta esteellisenä poistuivat Teijo Liedes, Heli-Hannele Haapaniemi, Jussi Kurttila, Johannes Tuomela, Petri Tervonen,

Johanna Jakku-Hiivala, Veli Paakkola, Helka Tapio, Sanna Valaja ja Annastiina Junnila. Heli-Hannele Haapaniemen esteellisyys perustuu yhteisöjäsenyyteen, muiden osalta on kyse asianosaisesteellisyydestä.

Pykälän käsittelyyn osallistuivat varajäsenet Hannes Hekkala, Kati Södö, Aini Autio, Jarmo Lauri ja Hannu Kaisto. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Koskela ja pöytäkirjanpitäjänä kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Hannes Hekkala esitti, että tuulivoimayleiskaavan laatimista ei käynnistetä, yleiskaavaan laatimista ei kuuluteta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaa ei aseteta julkisesti nähtäville jaasiakirjoista ei pyydetä lausuntoa.

Hannes Hekkalan esitys raukeni kannattamattomana.

Hyväksyttiin.

 

Khall 18.01.2021 § 3 

 

Valmistelija maankäytön suunnittelija Heini Ervasti

 

 Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 4.3. - 4.5.2020 välisen ajan. Asiakirjasta saadun palautteen johdosta sekä laadittujen selvitysten perusteella hankesuunnitelmaa on kehitetty edelleen ja osa suunnitelluista voimalapaikoista on poistettu.

 

 Kaavan ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoa: 63 voimalan (VE1), 15 voimalan (VE2) ja 42 voimalan (VE3) hankekokonaisuuksia. Jokaisessa vaihtoehdossa tuulivoimaloiden yksikköteho on 5-9 MW, tornin korkeus noin 200 metriä ja lavan pituus enintään 100-125 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Lisäksi tarkastellaan ns. 0-vaihtoehtoa, jossa tuulivoimaloita ei rakenneta.

 

 Hankkeeseen liittyen on laadittu uuden kaava-YVA -yhteismenettelyn mukaisesti kaavan valmisteluaineisto, joka sisältää kaavaselostuksen osana myös YVA-lain 19 §:n mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

  

Tuulivoimapuistoon rakennetaan 1-3 sähköasemaa, joihin sähkö johdetaan tuulivoimaloilta maakaapelein. Maakaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkitaan kahta liittymispistevaihtoehtoa. Ensimmäinen liittymispistevaihtoehto on Fingridin suunnitteleman uuden 400 kV+110 kV:n johdon rinnalle rakennettava uusi Hervan sähköasema hankealueen koillispuolella. Toinen liittymisvaihtoehto on hankealueen kaakkoispuolella sijaitseva Isokankaan sähköasema.

 

Sähkönsiirron ratkaisut ovat tarkentuneet suunnittelun edetessä. Vaikutusarvioinnissa on keskitytty todennäköisimpiin sähkönsiirron ratkaisuihin, joita on neljä eri vaihtoehtoa.             

 

SVE1: Tämä vaihtoehto palvelee laajinta 63 voimalan vaihtoehtoa (VE1) sekä 42 voimalan vaihtoehtoa (VE3). Vaihtoehdossa SVE1 tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan alavaihtoehdosta riippuen 1-3 uutta sähköasemaa. Voimajohtotyyppeinä tarkastellaan kahden virtapiirin 110 kV:n ilmajohtoa (yhteispylväs) tai 400 kV:n ilmajohtoa.

-          SVE1a: Hankealueen koillispuolelle Fingridin suunnittelemalle Hervan sähköasemalle suuntautuvan voimajohdon pituus on noin 19-26 km. Ensimmäinen osuus sijoittuu hankealueen sisälle uuteen maastokäytävään noin 9,5 km matkalta. Tämän jälkeen voimajohtolinjaus jatkuu noin 6,5 km pohjoiseen nykyisten Fingridin 2 x 400 kV:n sähkölinjojen vierellä, niiden itäpuolella, jatkaen sen jälkeen uudessa linjakäytävässä koilliseen noin 2,5 km verran ennen uutta sähköasemaa. Liitynnälle Fingridin suunnittelemalle Hervan uudelle sähköasemalle tarkastellaan myös alavaihtoehtoa, jossa tuulivoimapuiston voimajohto sijoittuisi viimeiseltä osuudelta kokonaan Fingridin nykyiseen ja suunniteltuun johtokäytävään.

-          SVE1b: Isokankaan sähköasemalle suuntautuvan voimajohdon pituus on noin 15,5 km. Ensimmäinen 1,5 km mittainen osuus sijoittuisi uuteen maastokäytävään ja jatkuisi sen jälkeen etelään nykyisten 2 x 400 kV:n sähkölinjojen länsipuolella noin 14 km.

 

 SVE2: Tuulivoimapuiston pienemmän vaihtoehdon sähkönsiirtoratkaisussa (VE2) tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan kaksi uutta sähköasemaa, joihin tuulivoimaloilta sähkö siirretään maakaapelein. Läntisemmältä tuulivoima-alueelta sähkö siirretään uudella, noin 11,6 km mittaisella 110 kV -ilmajohdolla itäisemmälle alueelle, josta reitti jatkuisi Fingridin suunnittelemalle Hervan uudelle sähköasemalle vaihtoehdon SVE 1a tavoin. Pituutta voimajohdolla olisi kokonaisuudessaan noin 20-27 km.

 

 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyen on hankkeen aloitusvaiheessa perustettu seurantaryhmä, joka on kokoontunut toisen kerran 27.8.2020, kun arviointiselostus oli luonnosvaiheessa. Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa on järjestetty myös viranomaisneuvottelu 26.8.2020. Lisäksi Ollinkorven tuulivoimahankkeesta järjestettiin asukaskysely kesällä 2019.

 

  Esityslistan liitteenä on valmisteluvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus, joka sisältää YVA-lain 19 §:n mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

 

 Kokouksen oheismateriaalina ovat yhteenveto OAS- ja YVA-ohjelmavaiheessa saatuun palautteeseen laadituista vastineista sekä vaikutusten arvioinnissa laaditut erillisselvitykset.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Alatossava Ari

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineiston,

2) asettaa tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville 45 vuorokauden ajaksi sekä

3) pyytää valmisteluaineistosta tarvittavat lausunnot.

 

Päätös Ennen pykälän käsittelyä esteellisyyden ilmaisivat Johannes Tuomela, Veli Paakkola, Sanna Valaja, Helka Tapio, Leena Tiiro, Petri Tervonen, Jussi Kurttila, Heli-Hannele Haapaniemi, Teijo Liedes, Johanna Jakku-Hiivala, Oili Kaleva ja Annastiina Junnila.

Varajäsenenä kokoukseen saapuivat klo 17.14. Hannu Kaisto, Hannes Hekkala, Maire Turtinen, Jarmo Lauri ja Aini Autio.

Käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Koskela ja pöytäkirjanpitäjänä Ari Alatossava.

Pykälän toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hannes Hekkala. 

Heini Ervasti ja Janne Jokelainen poistuivat kokouksesta esittelyn jälkeen pykälän loppukäsittelyn ajaksi.


Kunnanhallitus päätti

1) hyväksyä tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineiston,

2) asettaa tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville 45 vuorokauden ajaksi sekä

3) pyytää valmisteluaineistosta tarvittavat lausunnot.

Hannu Kaisto, Hannes Hekkala, Maire Turtinen, Jarmo Lauri ja Aini Autio poistuivat kokouksesta klo 17.28.

 

 

Khall 04.10.2021 § 274 

 

Valmistelija vs. maankäytön asiantuntija Elina Nissinen

 

Ollinkorven tuulivoimahankkeeseen liittyen on laadittu kaava-YVA -yhteismenettelyn mukainen kaavan valmisteluaineisto, joka sisältää kaavaselostuksen osana myös YVA-lain 19 §:n mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 27.1.-12.3.2021 välisen ajan. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyy luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi tuulivoimahankkeen vaikutuksista Kusisuon Natura-alueeseen.

 

 Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoa: 63 voimalan (VE1), 15 voimalan (VE2) ja 42 voimalan (VE3) hankekokonaisuuksia, sekä ns. 0-vaihtoehtoa, jossa tuulivoimaloita ei rakenneta. Sähkönsiirron osalta vaikutusarvioinnissa on huomioitu kolme todennäköisintä vaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon on tutkittu kahta liittymispistevaihtoehtoa: ensimmäinen liittymispistevaihtoehto on Fingridin suunnitteleman uuden 400 kV+110 kV:n johdon rinnalle rakennettava uusi Hervan sähköasema hankealueen koillispuolella, toinen liittymisvaihtoehto on hankealueen kaakkoispuolella sijaitseva Isokankaan sähköasema.

 

 Valmisteluaineistosta saatiin 24 lausuntoa ja 126 mielipidettä. Lausunnot saatiin Digitalta, Fingrid Oyj:ltä, Elisa Oyj:ltä, Iin ympäristöyhdistykseltä, Lapin ELY-keskukselta, Lapin liitolta, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta, Luonnonvarakeskukselta, Metsähallitukselta, Olhavan Riistamiehiltä, Oulun kaupungilta, Oulunkaaren ympäristöpalveluilta, Paliskuntain yhdistykseltä, Pohjois-Iin jakokunnalta, Pohjois-Iin kyläyhdistykseltä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta (2 kpl: rakennettu kulttuuriympäristö ja arkeologia), Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, Puolustusvoimien 3. logistiikkarykmentiltä, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:ltä, Suomen Turvallisuusverkolta sekä Tornionlaakson maakuntamuseolta.

 

 Lausunnoissa korostui tarve suppeammalle hankevaihtoehdolle, joka tukeutuisi riittävästi maakuntakaavan tuulivoimaratkaisuun. Arvioitujen hankevaihtoehtojen ja kaavaluonnoksessa esitetyn hankevaihtoehdon VE3 (42 tuulivoimalaa) pohjalta on laadittu uusi hankesuunnitelma VE4 (10 tuulivoimalaa) kaavaehdotuksen pohjaksi. Valmisteluvaiheen ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset on huomioitu kaavaehdotusta laadittaessa.

 

 Muun muassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa ensisijaiseksi liityntäpaikaksi esitettiin Hervan uutta sähköasemaa, mikä valikoitui kaavaehdotuksen sähkönsiirtoratkaisuksi. Hanke sijoittuu sähkönsiirtoratkaisuineen kokonaan Iin kunnan alueelle.

 

 Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuivat myös hankkeen vaikutukset asutukselle, maisema- ja luontovaikutukset sekä yhteisvaikutukset lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.

 

 Asutuksen osalta keskeisimpänä lausunnoissa nousivat esiin melu- ja välkevaikutukset. Kaavaehdotusalueella ei sijaitse loma- tai asuinrakennuksia ja lähimmän asutuksen melu- ja välkearvot jäävät alle ohjearvojen.

 

 Lausunnoissa tuotiin maisemavaikutusten osalta esiin tarve osin vähentää vaikutuksia, osin tarkentaa vaikutusten arviointia. Lisäksi pidettiin tärkeänä varmistaa, että hankkeen toteuttaminen ei heikennä valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden ja suojelukohteiden tilaa. Palaute on huomioitu kaavaehdotuksessa muun muassa päivittämällä näkymäalueanalyysit, päivittämällä ja lisäämällä valokuvasovitteita ja lisäämällä yhteisvaikutusten tarkastelua Kovasinkankaan tuulivoimahankkeen osalta. Kaava-alueen pienentymisen myötä myös maisemavaikutukset ovat vähentyneet.

 

 Luontovaikutusten osalta lausunnoissa korostuivat muun muassa muuttolinnuston ja alueella pesivän petolinnuston huomioiminen. Kaavaehdotusta on lausuntojen perusteella tarkennettu muun muassa lajikohtaisten muuttoreittien ja pesivien petolintujen osalta, sekä huomioitu tiedossa oleviin sääksenpesiin riittävä suojaetäisyys.

 

 Ehdotusaineistoon on tehty edellä mainittujen lisäksi myös muita muutoksia. Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin ovat esityslistan liitteenä.

 

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestettiin verkkotilaisuutena 18.2.2021 klo 17-19. Ollinkorven tuulivoimahankkeen 2. viranomaisneuvottelu järjestettiin 26.8.2021 klo 9-12.

 

Esityslistan liitteenä on kaavaehdotus sekä kaavaselostus liitteineen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Alatossava Ari

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä vastineet valmisteluaineistosta saatuun palautteeseen,

2) hyväksyä tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksen,

3) asettaa tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksen nähtäville sekä

4) pyytää tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

 

Päätös Leena Tiiro esitti, että vastaukset huomautuksiin ja muistutuksiin palautetaan uudelleenvalmisteluun (kohta 1). Esitys kannattamattomana raukesi.

Leena Tiiro esitti, että kunnanhallitus ei hyväksy tuulivoimaosayleiskaavaehdotusta (kohta 2). Esitys kannattamattomana raukesi.

Näin ollen kunnanhallitus päätti

1) hyväksyä vastineet valmisteluaineistosta saatuun palautteeseen,
2) hyväksyä tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksen,
3) asettaa tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksen nähtäville sekä
4) pyytää tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

Jussi Kurttila ja Minna Paakkola poistuivat kokouksesta jäävinä tämän asian käsittelyn ajaksi ja samalla he poistuivat kokouksesta (klo 19.58).

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin vs. maankäytön asiantuntija Elina Nissistä.

 

 

Khall 07.12.2021 § 344 

 

Valmistelija vs. maankäytön asiantuntija Elina Nissinen

 

 Yleiskaavan ehdotusaineisto on ollut julkisesti nähtävillä 15.10.-13.11.2021 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin 12 lausuntoa ja 25 muistutusta. Yleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana 20.10.2021 järjestettiin yleisötilaisuus webinaarina, jossa osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kaavaehdotukseen ja yleisesti tuulivoimahankkeeseen liittyen.

 

 Lapin ELY-keskuksella, Lapin liitolla, Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnalla, Luonnonvarakeskuksella, Oulun seudun ympäristötoimella ja Suomen Turvallisuusverkko Oy:llä ei ole huomauttamista Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta.

 

 Lausunnon ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan museo (kaksi lausuntoa, arkeologia ja rakennettu kulttuuriympäristö), Digita, Traficom, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry, Tornionlaakson museo, Pohjois-Iin kyläyhdistys ry, Paliskuntain yhdistys, Fingrid Oyj sekä Metsäkeskus.

 

 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että yhteysviranomaisen antama perusteltu päätelmä on otettu hyvin huomioon ja hanketta voidaan pitää maakuntakaavan mukaisena. Lausunnon mukaan kaavaratkaisun muuttumisen myötä monet aiemmin perustellussa päätelmässä tai kaavaluonnosvaiheessa ELY-keskuksen esittämät selvitysten tarkennus- tai täydennystarpeet on joko huomioitu, tai muuttuneet hankkeen pienentymisen myötä tarpeettomiksi, eikä vaikutusarviointien täydennyksille ole tarvetta. ELY-keskus nostaa lausunnossaan esiin Yli-Olhavan hankealueen rajauksen päivittämisen, mikä aiheutti muutostarpeen kaavaselostukseen ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen. Muilta osin lausunto ei aiheuttanut muutostarpeita kaavaan.

 

 Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää lausunnossaan, että kaavaehdotusratkaisu tukeutuu voimassa olevaan maakuntakaavaan ja poikkeama maakuntakaavan tv-1 -aluerajauksesta on hyväksyttävä. Liiton mukaan linnustoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten nähtiin pienentyneen hankealueen myötä ja olevan hyväksyttävällä tasolla, eikä kaavaehdotusratkaisu estä tai vaaranna maakuntakaavassa osoitettujen toimintojen toteutumista. Lausunto ei aiheuttanut muutostarpeita kaavaan.

 

 Pohjois-Pohjanmaan museon arkeologian lausunnossa todetaan, että muinaisjäännösinventoinneissa hankkeen aikana ja sitä ennen ei hankealueelta ole löydetty kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Sähkönsiirtolinjan läheisyyteen sijoittuu kaksi tunnettua muinaisjäännösaluetta. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomauttamista Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Pohjois-Pohjanmaan museon rakennetun kulttuuriympäristön lausunnon mukaan kaavaehdotusratkaisu huomioi hyvin rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteet sekä etäisyydet Iijoen varren loma- ja pysyvään asumiseen, Pohjois-Iin sekä Olhavajokivarren kyliin. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Museon lausunnot eivät aiheuttaneet muutostarpeita kaavaan.

 

 Digitan lausunnossa huomautetaan, että hankevastaavan tulee esittää suunnitelma tuulivoimalan aiheuttamien lähetyshäiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, ja huolehtia mahdollisten häiriöiden poistamisesta kustannuksineen. Lausunto ei aiheuttanut muutostarpeita kaavaan.

 

 Traficom esittää korjauksia kaavaehdotuksen teksteissä oleviin muotovirheisiin. Lausunto aiheutti muutostarpeita kaavaan palveluntarjoajan ja viranomaisen nimien osalta.

 

 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry lausuu, että Muhojokeen kohdistuvien vaikutuksien vuoksi voimalapaikka T25 tulisi poistaa kaavasta. Vastineessa todetaan, että tuulivoimaloiden, niiden kokoonpano- ja pystytysalueiden ja tiestön rakentamisella ei ole vaikutusta Muhojoen uoman luonnontilaisuuteen tai kalastoon, ja vesistövaikutukset kuten veden sameneminen ovat pieniä ja lyhytaikaisia. Lausunnossa otetaan myös kantaa tuulivoimaloiden väritykseen, vastineessa todetaan että väritys tullaan käsittelemään rakennusluvan yhteydessä. Luonnosvaiheen väritykseen liittyvä kaavamääräys on aiemmin saadun palautteen perusteella poistettu kaavaehdotusvaiheessa. Lausunto ei aiheuttanut muutostarpeita kaavaan.

 

 Tornionlaakson museolla ei hankkeen rajautuessa ehdotusvaiheessa kokonaan Tornionlaakson museon toimialueen ulkopuolelle ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Lausunto ei aiheuttanut muutostarpeita kaavaan.

 

 Pohjois-Iin kyläyhdistyksen lausunnossa (sekä joissakin muistutuksissa) todetaan, että maanomistajia on lähestytty tuulivoima-alueen laajentamisen suunnitelmista toimijan suunnalta. Vastineessa todetaan, että laajennushanketta Ollinkorpeen ei ole kunnassa vireillä. Lausunnossa toivotaan havainnekuvaa Hiivalantien ja Kantolantien suunnasta: vastineessa perustellaan, että näkemiä ei puuston vuoksi avaudu ja havainnekuvia ei siksi ole sisällytetty kaavaehdotukseen, mutta Kantolantien eteläosan avoimemman maaston näkymät on huomioitu näkymäanalyysissä. Kyläyhdistyksen lausunnossa esitetään lisäksi huoli metsäpaloriskistä ja meluvaikutuksista. Vastineessa kerrotaan muun muassa, miten tuulivoimaloissa käytettävien teknisten ratkaisujen, teiden paloa hidastavan vaikutuksen ja seurannan avulla vähennetään maastopalojen riskejä. Lisäksi vastineessa kerrotaan että kaava-YVA -menettelyssä on noudatettu ympäristöministeriön ohjeita meluvaikutusten osalta, ja kerrotaan viranomaisten roolit tuulivoimapuistojen meluasioiden osalta. Kyläyhdistys esittää, että hanke jätetään toteuttamatta. Yhdistyksen lausunnossa muistutetaan tuulivoiman vastaisesta adressista. Adressiin liittyvä tieto on päivitetty kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen, muilta osin lausunto ei aiheuttanut muutostarpeita kaavaan.

 

 Paliskuntain yhdistys esittää lausunnossaan poronhoitoalueeseen kohdistuvia mahdollisia vaikutuksia. Lausunnon mukaan porojen hajaantuminen ja kulkeutuminen tuulivoima-alueelle, laidunalueen ulkopuolelle, voi aiheuttaa paliskunnalle lisätyötä ja tulonmenetyksiä. Esiin nousee myös tutkimuksiin perustuen hankkeen aiheuttamat laidunmenetykset ja -muutokset sekä puiston aiheuttama häiriö poroille. Vastineen mukaan voimajohtoalueella kulkeminen ja siellä oleva pyyntiaita turvataan ja neuvotteluja jatketaan paliskunnan kanssa. Lausunto ei aiheuttanut muutostarpeita kaavaan.

 

 Fingrid Oyj:n lausunnossa tuodaan esiin alueella oleva Isohaara-Raasakka -voimajohto, vastineessa todetaan sen olevan jo huomioitu kaavaratkaisussa. Fingrid Oyj ja hankevastaava jatkavat neuvotteluja sähkönsiirtoratkaisusta. Lausunto ei aiheuttanut muutostarpeita kaavaan.

 

 Metsäkeskus huomauttaa lausunnossaan seuraavista asioista: teihin ja voimalinjoihin tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia rakenteita ja alueita, teiden lisärakentamisella ei saa heikentää metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä metsätiloilla, maanrakennustoimien yhteydessä on varmistettava ettei alueen metsätalouden vesitalouden järjestelyt heikenny, Muhojoen ylittävän sillan rakentamisen yhteydessä on varmistettava kalojen ja muiden eliöiden esteetön pääsy rakenteiden läpi, maanrakennuksen ja maa-ainesten oton yhteydessä tulee selvittää happamien sulfaattimaiden sijainti ja huolehtia mahdollisten haittojen minimoinnista, ja alueen hakkuista on tehtävä metsänkäyttöilmoitus. Vastineessa esitetään, että rakennustöiden vaikutukset sekä vesistövaikutukset on kaavaratkaisussa huomioitu ja pyritään minimoimaan kaavaratkaisulla ja rakentamisvaiheessa. Lisäksi Metsäkeskus esittää, että kaavaselostuksessa tulisi esitellä metsäkadon korvaamisen toimenpiteet: vastineessa kerrotaan, että näiden osalta Ilmatar selvittää mahdollisuutta vapaaehtoiseen kompensaatioon. Lausunto ei aiheuttanut muutostarpeita kaavaan.

 

 Puolustusvoimat huomauttaa lausunnossaan hyväksyttävyyslausunnon hakemisesta, alueella ja sen läheisyydessä mahdollisesti kulkevien Puolustusvoimien kaapelilinjojen huomioimisesta sekä mahdollisten voimalakorkeuksien muutosten ilmoittamisesta. Vastineen mukaan hyväksyttävyyslausunnot on haettu eri vaiheissa ja suunnitteluyhteistyötä Puolustusvoimien kanssa jatketaan. Lausunto ei aiheuttanut muutostarpeita kaavaan.

 

 Yksityishenkilöiltä saatiin 25 kirjallista muistutusta. Useimmissa muistutuksissa hankkeen osaa tai kokonaisuutta vastustetaan, koska hankkeen vaikutukset luontoon, maisemaan ja/tai alueen virkistyskäyttöön kuten ulkoiluun ja metsästykseen on koettu suuriksi. Näihin vaikutuksiin liittyviin muistutuksiin vastataan pääasiallisesti yleisvastinein. Muun muassa kaavaehdotusvaiheessa saadun viranomaispalautteen perusteella ei ole todettu vaikutusten arvioinnin lisäämisen tarvetta, eivätkä muistutukset näiden muistutusten teemojen osalta aiheuttaneet muutostarpeita kaavaan.

 

 Lisäksi suuressa osassa muistutuksia nousee esiin huoli tuulivoimarakenteiden terveysvaikutuksista, erityisesti melusta, tuulivoiman synnyttämän rahallisen hyödyn jakautumisesta ja tuulipuiston käytön jälkeisestä purkamisesta, sekä maanomistajiin kohdistuvista korvaus- ja arvonmuutosasioista. Näihin teemoihin vastataan pääasiallisesti yleisvastinein, eikä muistutukset näiden teemojen osalta aiheuttaneet muutostarpeita kaavaan.

 

 Useissa muistutuksissa sekä Pohjois-Iin kyläyhdistyksen lausunnossa esitetään, että Ollinkorven hankkeen osalta tulisi odottaa Pohjois-Pohjanmaan liitolla käynnissä olevan TUULI-hankkeen tuloksia, sekä vireillä olevan maakuntakaavan uudistuksen etenemistä. Muistutuksissa nostetaan esiin yhä myös maakuntakaavan tv 1 -merkinnästä poikkeaminen. Vastineissa kerrotaan, että maakuntaliitto on lausunnossaan todennut ehdotusvaiheessa esitetyn ratkaisun VE4 mukaisen poikkeaman maakuntakaavasta hyväksyttäksi, ja asia on todettu myös kaavaehdotusta edeltävissä neuvotteluissa.

 

 Yksittäisissä muistutuksissa muun muassa esitetään yksittäisten tieyhteyksien, maakaapeleiden ja voimaloiden siirtoja, nostetaan esiin yksittäisille kiinteistöille kohdistuvia vaikutuksia, ja esitetään havainnekuvien lisäämistä tiettyjen kohteiden/alueiden osalta. Näistä muistutuksista ei aiheutunut muutostarpeita kaavaan.

 

 Kaavakarttaan ja -määräyksiin on tehty vähäisiä teknisiä tarkennuksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavamääräyksen sisältöä ja merkitystä. Kaavakarttaan on päivitetty yleismääräys koskien lentoestelausuntoa ja -lupaa (palveluntarjoajan ja viranomaisen nimet). Lisäksi kaavaselostukseen on tehty vähäisiä tarkistuksia.

 

Esityslistan liitteenä on kaavakartta, kaavaselostus, ehdotusvaiheen vastineraportti sekä muut liiteaineistot.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Alatossava Ari

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä vastineet ehdotusvaiheessa saatuun palautteeseen sekä

2) hyväksyä ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Jussi Kurttila esteellisenä ja Minna Paakkola (peruste maanomistus) poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin vs. maankäytön asiantuntija Elina Nissistä.

Leena Tiiro esitti, että vastineita ei hyväksytä ja että Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavaa ei esitetä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Esitys kannattamattomana raukesi.

Näin ollen kunnanhallitus päätti
1) hyväksyä vastineet ehdotusvaiheessa saatuun palautteeseen sekä
2) hyväksyä ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

 

 

Kvalt 24.01.2022 § 7 

  

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi poistuivat

- Eero Alaraasakka (peruste: hallituksen jäsen säätiössä, joka omistaa maata alueella)
- Jussi Kurttila (peruste: lähisukulaisen maanomistus alueella)
- Johanna Jakku-Hiivala (peruste: lähisukulaisen maanomistus alueella)
- Markku Koskela (peruste: hallituksen jäsen säätiössä, joka omistaa maata alueella)
- Minna Paakkola (peruste: lähisukulaisen maanomistus alueella).
Esteellisenä olevat poistuvat kokouksesta sen loppuajaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että varajäseninä kokoukseen vastaavassa järjestyksessä klo 19.50 saapuivat
- Mika Jutila
- Katja Torvinen
- Tauno Kivelä ja
- Johanna Ruottinen

Merkittiin pöytäkirjaan, että Taina Häkkilä (keskustan varavaltuutettu Minna Paakkolan varajäsen) saapui kokoukseen klo 20.00.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn alussa puheenjohtaja Johannes Tuomela antoi valtuutetuille tiedoksi 767 henkilön allekirjoittaman adressin "Ei enää lisätuulivoimaa Iihin".

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn aikana kuultiin Noora Jaakamoa (Ilmatar Oy), Petri Niemeä (Ilmatar Oy), maankäytön asiantuntija Elina Nissistä sekä Johanna Korkiakoskea (Ramboll Oy). Ulkopuoliset asiantuntijat poistuivat kokouksesta klo 21.33, Elina Nissinen klo 21.54.

Ilkka Pakonen esitti, että kunnanvaltuusto päättää palauttaa kaavan takaisin valmisteluun, perusteena strategisen yleiskaavan ja maakuntakaavan valmistuminen lähiaikoina. Leena Tiiro, Jari-Jukka Jokela, Juho-Jussi Heinäaho ja Oili Kaleva kannattivat Ilkka Pakosen esitystä.

Jarmo Lauri esitti, että asian käsittelyä jatketaan. Petri Tervonen, Harri Sanaksenaho ja Risto Säkkinen kannattivat Jarmo Laurin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tullut kannatettu esitys asian palauttamisesta takaisin valmisteluun ja kannatettu esitys asian käsittelyn jatkamisesta. Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys asiasta. Asian jatkokäsittelyä kannattavat äänestivät JAA ja asian palauttamista valmisteluun äänestivät EI.

Suoritetussa äänestyksessä JAA -ääniä annettiin 19: Hast Mika, Hyvärinen Veliheikki, Hyvönen Petri, Kehus Reijo, Keränen Kirsti, Klasila Pirjo, Koskela Pekka, Lauri Jarmo, Laurila Inka, Säkkinen Risto, Tapio Helka, Tervonen Petri, Tuomela Johannes, Valaja Sanna, Varanka Sirpa, Jutila Mika, Ruottinen Johanna, Sanaksenaho Harri ja Torvinen Katja. EI -ääniä annettiin 12: Fäldt Eila, Haapaniemi Heli-Hannele, Heinäaho Juho-Jussi, Jokela Jari-Jukka, Kaisto Hannu, Kaleva Oili, Liedes Teijo, Paaso Aila, Pakonen Ilkka, Tiiro Leena, Häkkilä Taina ja Kivelä Tauno.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Leena Tiiro esitti Jari-Jukka Jokelan ja Oili Kalevan kannattamana, että kaavaesitys hylätään. Jarmo Lauri kannatti kunnanhallituksen esitystä. Koska oli tullut kannatettu vastaesitys, puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys.  Kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Leena Tiiron esitystä kannattavat äänestivät EI.

Suoritetussa äänestyksessä JAA -ääniä annettiin 24: Haapaniemi Heli-Hannele, Hast Mika, Hyvärinen Veliheikki, Hyvönen Petri, Kaisto Hannu, Kehus Reijo, Keränen Kirsti, Klasila Pirjo, Koskela Pekka, Lauri Jarmo, Laurila Inka, Liedes Teijo, Paaso Aila, Säkkinen Risto, Tapio Helka, Tervonen Petri, Tuomela Johannes, Valaja Sanna, Varanka Sirpa, Häkkilä Taina, Jutila Mika, Ruottinen Johanna, Sanaksenaho Harri ja Torvinen Katja. EI -ääniä annettiin 7: Fäldt Eila, Heinäaho Juho-Jussi, Jokela Jari-Jukka, Kaleva Oili, Pakonen Ilkka, Tiiro Leena ja Kivelä Tauno.

Näin ollen kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

 

 

Khall 11.04.2022 § 115 

 

Valmistelija vt. maankäytön asiantuntija Elina Nissinen

 

Kunnanvaltuuston 24.1.2022 tekemän päätöksen jälkeen on todettu kaksi esteellisyyttä asian valtuustokäsittelyn yhteydessä. Esteellisyyksien syyt ovat valtuutetun sukulaisen maanomistus kaava-alueella sekä varavaltuutetun maanomistus kaava-alueella. Molemmissa tapauksissa kyseessä on menettelyvirhe, minkä johdosta tehty päätös tulee kumota ja asiasta tehdä uudelleen päätös, minkä yhteydessä virheellinen menettely korjataan.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston asiasta 24.1.2022 tekemä päätös kumotaan virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 7.12.2021 hyväksymänsä Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Leena Tiiro esitti kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja että kunnanhallitus ei edelleen esitä  kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 7.12.2021 hyväksymänsä Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

 

Kvalt 02.05.2022 § 48 

 

  

 

Päätös Leena Tiiro esitti Tauno Kivelän ja Oili Kalevan kannattamana, ettei osayleiskaavaa hyväksytä. Petri Tervonen ja Harri Sanaksenaho kannattivat kunnanhallituksen esitystä. Koska oli tullut kannatettu vastaesitys, puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys asiasta. Kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Leena Tiiron esitystä kannattavat äänestivät EI.

Suoritetussa äänestyksessä JAA -ääniä annettiin 26: Fäldt Eila, Haapaniemi Heli-Hannele, Hast Mika, Hyvönen Petri, Kaisto Hannu, Kehus Reijo, Keränen Kirsti, Klasila Pirjo, Koskela Pekka, Lauri Jarmo, Liedes Teijo, Paaso Aila, Tapio Helka, Tervonen Petri, Tuomela Johannes, Valaja Sanna, Varanka Sirpa, Autio Aini, Jutila Mika, Kakko Jaska, Keltamäki Seppo, Matikainen Anne, Nevatalo Satu, Ruottinen Johanna, Sanaksenaho Harri ja Torvinen Katja. EI -ääniä annettiin 4: Jokela Jari-Jukka, Kaleva Oili, Tiiro Leena ja Kivelä Tauno.

Näin ollen kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi poistuivat Jussi Kurttila (lähisukulaisen maanomistus, Valto Pernun säätiön hallituksen jäsen), Minna Paakkola (lähisukulaisen maanomistus) ja Eero Alaraasakka (Valto Pernun säätiön hallituksen jäsen).

Varajäseninä tämän pykälän ajan (klo 19.14 - 19.32) kokoukseen osallistuivat Johanna Ruottinen, Satu Nevatalo ja Anne Matikainen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin maankäytön asiantuntija Elina Nissistä; Elina Nissinen poistui kokouksesta klo 19.31.

 

 

Khall 22.08.2022 § 225 

 

Valmistelija vt. maankäytön asiantuntija Elina Nissinen

 

Kunnanvaltuuston 2.5.2022 tekemän päätöksen jälkeen on todettu esteellisyys asian valtuustokäsittelyn yhteydessä. Esteellisyyden syy on valtuutetun maanomistus kaava-alueella (kuolinpesän osakas). Kyseessä on menettelyvirhe, minkä johdosta tehty päätös tulee kumota ja asiasta tehdä uudelleen päätös, minkä yhteydessä virheellinen menettely korjataan.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston asiasta 2.5.2022 tekemä päätös kumotaan virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 7.12.2021 hyväksymänsä Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus tarkensi pykälän esittelytekstin kohdan ''Esteellisyyden syy on valtuutetun maanomistus kaava-alueella (kuolinpesän osakas)'' esteellisyyden perusteeksi lähisukulaisen maanomistus alueella.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Leena Tiiro esitti kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja että kunnanhallitus ei edelleen esitä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 7.12.2021 hyväksymänsä Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Esitys raukesi kannattamattomana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jussi Kurttila (Valto Pernun säätiön hallituksen jäsen, kuolinpesän osakas) poistui esteellisinä § 225 käsittelyn ajaksi (klo: 20.39 - 20.50).

 

 

Kvalt 26.09.2022 § 82  

1035/10.02.02/2020  

 

  

 

Päätös Leena Tiiro esitti Juho-Jussi Heinäahon ja Tauno Kivelän kannattamana, ettei osayleiskaavaa hyväksytä. Mika Hast kannatti kunnanhallituksen esitystä. Koska oli tullut kannatettu vastaesitys, puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys asiasta. Kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Leena Tiiron esitystä kannattavat äänestivät EI.

Suoritetussa äänestyksessä JAA -ääniä annettiin 28: Haapaniemi Heli-Hannele, Hast Mika, Hyvönen Petri, Jokela Jari-Jukka, Kaisto Hannu, Kehus Reijo, Keränen Kirsti, Klasila Pirjo, Koskela Pekka, Lauri Jarmo, Laurila Inka, Liedes Teijo, Paaso Aila, Pakonen Ilkka, Säkkinen Risto, Tapio Helka, Tervonen Petri, Tuomela Johannes, Valaja Sanna, Varanka Sirpa, Autio Aini, Jutila Mika, Kakko Jaska, Matikainen Anne, Nevatalo Satu, Ruottinen Johanna, Sanaksenaho Harri ja Torvinen Katja. EI -ääniä annettiin 3: Heinäaho Juho-Jussi, Tiiro Leena ja Kivelä Tauno.

Näin ollen kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Juho-Jussi Heinäaho ja Tauno Kivelä jättivät eriävän mielipiteen.

Esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi poistuivat Eero Alaraasakka (Valto Pernun säätiön hallituksen jäsen), Eila Fäldt (lähisukulaisen maanomistus alueella), Jakku-Hiivala Johanna (lähisukulaisen maanomistus alueella), Oili Kaleva (lähisukulaisen maanomistus alueella), Jussi Kurttila (lähisukulaisen maanomistus alueella, Valto Pernun säätiön hallituksen jäsen) ja Minna Paakkola (lähisukulaisen maanomistus alueella).

Varajäseninä tämän pykälän ajan (klo 18.10 - 18.21) kokoukseen osallistuivat Aini Autio, Mika Jutila, Tauno Kivelä, Satu Nevatalo, Johanna Ruottinen ja Anne Matikainen.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa