Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 14.06.2022/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden valmiussuunnitelma

 

 

Opetvarh 14.06.2022 § 61  

1059/00.01.04.02/2020  

 

Valmistelija opetusjohtaja Tuomo Lukkari

 

Valmiuslain (1552/2011) 12. §:n mukaan kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Pelastuslaki velvoittaa kuntaorganisaation yksiköitä varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa. Pelastuslaissa ja eräissä toimialakohtaisissa määräyksissä säädetään myös kunnan toimialojen osallistumisesta henkilöiden, omaisuuden, ympäristön ja yhteiskunnan suojelemiseen.

 

Kunnan valmiussuunnittelussa mietitään etukäteen, miten toiminnot voidaan turvata kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu perustuu mahdollisimman pitkälle normaaliolojen toimintojen varaan sekä kunkin viranomaisen ja yhteisön vastuuseen huolehtia tehtävistään poikkeusolojen ja poikkeustilanteiden vaatimusten mukaisesti. Kukin toimiala vastaa oman alansa valmiussuunnittelusta ja toiminnasta.

Valmiussuunnitelmassa selvitetään toimenpiteet, joihin kunta ryhtyy häiriötilanteessa taatakseen asukkailleen tyydyttävän turvallisuus ja -huoltotason sekä turvatakseen kunnallishallinnon jatkuvuuden ja kunnan tehtävien hoidon. Valmiussuunnitelma koostuu yleisestä osasta, kunnan eri toimialojen valmiussuunnitelmista sekä viranomaisten ja laitosten pelastussuunnitelmista. Suunnitelmia päivitetään ja kehitetään jatkuvasti.

 

Varautumisella tarkoitetaan kaikkia niitä suunnittelu- ja johtamistoimenpiteitä, joiden avulla kunnan eri toiminnot voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin erilaisissa normaaliolojen häiriö- ja erityistilanteissa sekä poikkeusoloissa. Valtion viranomaisten, valtion liikelaitosten ja kuntien lakisääteinen velvollisuus (valmiuslaki 40 §) on varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen kaikissa olissa.

 

Valmiussuunnitelman yleinen osa muodostaa pohjan kunnan ja kuntakonsernin varautumistoiminnalle ja jatkuvuudenhallinnalle. Yleistä osaa osa tarkastellaan ja päivitetään vähintään valtuustokausittain ja muulloinkin tarvittaessa.

 

Valmiussuunnitelman yleinen osa koostuu kolmesta osiosta:

  •       strateginen valmiussuunnitelma (varautuminen häiriötilanteisiin)
  •       operatiivinen valmiussuunnitelma (häiriötilanteiden hallinta)
  •       poikkeusolojen valmiussuunnitelma (varautuminen poikkeusoloihin)

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan strategisen osion kokouksessaan 25.4.2022 (§138) ja valmiussuunnitelman yleisen osan operatiivisen osion ja poikkeusolojen valmiussuunnitelma -osion kokouksessaan 9.5.2022 (§147).

 

Toimialat valmistavat omat kokonaisvarautumiseen kuuluvat valmiussuunnitelmansa. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen esihenkilöt ovat työstäneet ja koonneet suunnitelmaa yhteisissä työpajoissa ja työryhmissä. Toimialajohtajat ovat ohjanneet prosessia johtoryhmän ohjeistuksen pohjalta.

 

Toimialueiden valmiussuunnittelussa alueellisia ja paikallisia uhkakuvia tarkennetaan toimialakohtaisiksi. Näiden lisäksi valmiussuunnitelmissa esitellään sellaiset uhkakuvat ja uhkatilanteet, jotka aiheuttavat erityistoimenpiteitä kullakin toimialueella. Toiminnan jatkuvuuden suunnittelulla vastataan näihin uhkakuviin, ja erityistilanteita varten laadituissa suunnitelmissa kuvaillaan, miten omalle vastuualueelle relevantteihin uhkatilanteisiin reagoidaan.

Toimialojen valmiussuunnitelmat ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden valmiussuunnitelma esitellään lautakunnan kokouksessa. 

 

 

Esittelijä Opetusjohtaja Lukkari Tuomo

 

Päätösesitys Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy esitetyn valmiussuunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle toimialan valmiussuunnitelman liittämistä kunnan valmiussuunnitelman osaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa