Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 14.06.2022/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo esiopetuksessa 1.8.2022

 

 

Opetvarh 14.06.2022 § 60  

1599/02.05.00.00/2021  

 

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Pauliina Auranaho

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hy­väk­syt­­vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huo­mi­oon kun­ta­kon­ser­nin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hy­väk­sy­mi­sen yh­tey­des­sä val­tuus­ton on myös hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta kos­ke­va ta­lous­suun­ni­tel­ma. Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuo­si. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.11.2021 (Kvalt 29.11.2021 §206) hyväksynyt Iin kunnan talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024. Varhaiskasvatuksen tavoitteena vuoden 2022 talousarviossa on vahvistaa yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuotantoa osana kunnallisen varhaiskasvatuksen palveluverkkoa. Palvelutuotannon lisääminen on mahdollista palvelusetelin käyttöönotolla, joka on kirjattu varhaiskasvatuksen talousarvioon vuodelle 2022.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteistä varhaiskasvatuspalvelua. Varhaiskasvatuslain 5 §:n mukaan varhaiskasvatuksessa voidaan antaa palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009, jäljempänä palvelusetelilaki) mukainen palveluseteli.

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sitoumusta suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palveluntuottajalle niiden kustannusten korvaamiseksi, joita palveluntuottajalle on aiheutunut asiakkaalle tuotetusta palvelusta. Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palvelusetelipalveluntuottaja. Kunta on velvollinen suorittamaan hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle lapsikohtaista korvausta enintään palvelusetelin enimmäisarvon mukaisesti. Hankittaessa palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta kunnan on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelujen tuottajan välinen sopimus. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 11a §:n mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea, yksityisen hoidon tukea tai kerhotoimintaa.

Lakisääteiset edellytykset palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä on määritelty palvelusetelilaissa. Kunta tulee velvoittamaan palveluntuottajat noudattamaan palvelusetelin perusteiden määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelusetelin perusteiden ehtoja siitä alkaen, kun palvelutuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaksi. Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan palvelusopimuksenosapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas, joten sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on määrittänyt (Opetvarh 16.12.2021 § 140)  palvelusetelin korkeimmaksi arvoksi kolmesta viitenvuotialle lapsille 835 euroa kuukaudessa ja alle kolmivuotiaille lapsille 1 285 euroa kuukaudessa.

 

Esiopetuksen palvelusetelin arvo muissa kunnissa sekä vertailu Iin kunnan tilanteeseen

 

Palvelusetelin valmistelun yhteydessä on tutkittu muiden kuntien esiopetuksen palveluseteleitä. Palvelusetelin arvon määrittelyn petusteena oli useassa kunnassa yki kolmivuotiaiden lasten palvelutelin korkein arvo. Esimerkiksi Oulussa esiopetuksen palvelusetelin enimmäisarvo on 434 euroa kuukaudessa. Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo on 868 euroa kuukaudessa.

 

Iin kunnan varhaiskasvatuksen esiopetuksen hintaa laskettaessa varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset koostuvat varhaiskasvatustoiminnan järjestämiseen kohdistamista kustannuksista. Kunnallisen varhaiskasvatuksen palvelujen kokonaiskustannukset sisältävät pääasiassa Iin kunnan tilinpäätösten mukaisista bruttokustannukset ilman yleishallinnon vyörytyseriä. Varhaiskasvatuksen hallintokuluista vertailuun on otettu mukaan vain menot, jotka kohdistuvat varhaiskasvatustoimintaan. Iin kunnallisen varhaiskasvatuspaikan hinnat vaihtelevat riippuen varhaiskasvatusyksikön lapsilukumäärästä, lasten ikäjakaumasta ja huoltajien tekemistä hoitoaika sopimuksista.

 

Palvelustelin arvo ja esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen palveluntarve

 

Kunnan järjestämän lakisääteisen esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollista saada esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Iin kunnassa lapsi voi osallistua esiopetukseen täydentävään varhaiskasvatukseen  tarpeen mukaan osapäiväisesti tai kokopäiväisesti. Iin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa lapsi voi osallistua esiopetuksen täydentävään varhaiskasvatukseen alle 60h/kk, 61 - 105h/kk ja yli 106h/kk. Esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen palveluntarve vaikuttaa perheen varhaiskasvatusmaksuihin. Esiopetus on perheelle maksutonta.

 

Iissä tulosidonnaisen lapsikohtaisen palvelusetelin arvo varhaiskasvatustoiminnassa määräytyy opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan määrittelemän suurimman arvonmaksuluokkien mukaisesti. Palvelusetelin arvon määrittelyn pohjana on käytetty kunnallisen päiväkotitoiminnan kolme vuotta täyttäneiden lasten kustannuksia ja palvelutuotelaskentaa. Palvelusetelin arvon määrittelyssä on otettu huomioon, että yksityisen palveluntuottajan hallinnolliset kustannukset ovat hieman alhaisemmat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Palvelusetelin arvon määrittelyssä vähennettiin osa varhaiskasvatuksen hallinnon kuluista, joita ei ole yksityisellä palveluntuottajalla vastaavasti kuin kunnallisella toimijalla. Palvelusetelin arvoksi päätettiin 835 euroa/k.

 

Esiopetuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen palvelusetelelin korkeimman arvon määrittämiseksi esitetään kolmesta viitenvuotiaiden lasten palvelustelin arvoa eli 835 euroa kuukaudessa. Esiopetuksen palvelustelin arvoksi esitetään 418 euroa kuukaudessa.

 

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoksi esitetään

 

Palveluntarve

alle 60h/kk

61-105h/kk

yli 106h/kk

Kerroin

0,85

1

1

 

 

Palvelustelin käyttöönoton vaikutusta on tarpeen arvioida vuoden kuluttua palvelusetelin käyttöönotosta. Alla olevassa taulukossa on arvioitu palvelustelin käyttöönoton vaikutuksia perheille, palveluntuottajille ja Iin kunnalle.

 

 

Vaikutukset perheisiin

Vaikutukset palveluntuottajalle

Vaikutukset Iin kunnalle

palvelusetelivarhaiskasvatuksen kustannukset perheille samat tai lähes samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

osa yksityisen hoidon tuen palveluntuottajista ryhtyy palvelusetelituottajiksi

kunnalla on paremmat mahdollisuudet ohjata perheitä yksityiseen varhaiskasvatukseen

perheiden valintamahdollisuudet eri järjestämismuotojen välillä paranevat

palvelusetelituottajiksi ryhtyvät saavat asiakkaita helpommin, tulot varmemmat ja tasaisemmat

palveluseteli helpottaa painetta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja vähentää omia investointitarpeita

perheet tarvitsevat helpon tavan palvelusetelin ja yksityisen varhaiskasvatuspaikan hakemiseen

palveluntuottajat tarvitsevat selkeän palvelusetelituottajaksi hakeutumisprosessin sekä selkeän palvelusetelin laskutusprosessin

palvelusetelin käyttöönotosta syntyy lisäkustannuksia (palvelusetelin hallinnointi ja järjestelmät)

 

 

Esittelijä Varhaiskasvatusjohtaja Auranaho Pauliina

 

Päätösesitys Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää

1. Esiopetuksen palvelusetelin arvo on 418 euroa kuukaudessa.

2. Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen palvelusetelin korkein arvo on 835 euroa kuukaudessa.

3. Esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen palvelustelin arvo:
   - Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen palveluntarve on alle 60h/kk,
     kerroin 0,85
   - Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen palveluntarve on alle 61-105h/kk,
     kerroin 1
   - Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen palveluntarve on yli 106h/kk,
     kerroin 1.

 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Teknisenä korjauksena lisättiin päätökseen kaikkien kohtien alkuun sana "Varhaiskasvatuksen" alla olevan mukaisesti.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää

1. Varhaiskasvatuksen esiopetuksen palvelusetelin arvo on 418 euroa kuukaudessa.

2. Varhaiskasvatuksen esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen palvelusetelin korkein arvo on 835 euroa kuukaudessa.

3. Varhaiskasvatuksen esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen palvelustelin arvo:
- Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen palveluntarve on alle 60h/kk, kerroin 0,85
- Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen palveluntarve on alle 61-105h/kk, kerroin 1
- Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen palveluntarve on yli 106h/kk, kerroin 1.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa