Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseen / täyttölupa ja lisämäärärahapyyntö

 

 

Khall 06.06.2022 § 177 

 

Valmistelija Varhaiskasvatusjohtaja Pauliina Auranaho

 

 Varhaiskasvatuslain lapsen saamaa tukea koskevat muutokset astuvat voimaan 1.8.2022. Lain muutoksen taustalla on vahvasti lapsen edun ja oikeuden vahvistuminen saada tarvitsemaansa tukea. Mahdollisimman varhain ja tehokkaasti annetun tuen merkitys lapsen tulevalle oppimispolulle ja elämälle on merkittävä.  Tiedossa on myös, että lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tuen vaikuttavuus on korkeimmillaan varhaisina vuosina.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen järjestäjille varhaiskasvatuslain tuen uudistuksen toimeenpanon edistämiseksi vuosille 2022-2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 35 miljoonaa euroa.


Avustusta voidaan käyttää varhaiskasvatushenkilöstön, erityisesti erityisopettajien ja opettajien palkkaamiseen, varhaiskasvatushenkilöstön tukeen liittyvän koulutuksen hankkimiseen (ml. koulutuksiin osallistumisista aiheutuvat sijaiskulut sekä matka- ja päivärahakulut, koulutusmateriaalit ja koulutustarjoilut) ja monialaisen ja -ammatillisen yhteistyön kehittämiseen.

Avustuksella tuetaan tuen uudistuksen toimeenpanoa sekä pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja toimintakäytänteiden ja -kulttuurin kehittämistä tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata varhaiskasvatuksen henkilöstöä varhaiskasvatuksen tuen lainmukaiseen, laadukkaaseen toteuttamiseen. Lisäksi tuetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämistä tuen toteuttamisessa sekä moniammatillisen/-alaisen yhteistyön käytäntöjen ja rakenteiden kehittymistä. Tärkeää on myös entistä paremman jatkumon rakentaminen esi- ja perusopetukseen.    

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 10.5.2022 (OKM/616/520/2022) myöntänyt Iin kunnalle erityisavustusta varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi yhteensä 209 600 euroa. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä. Valtion erityisavustusta myönnetään enintään 80 % kokonaismenoista, joten omarahoitusosuus on vähintään 20 %.

 

Erityisavustuksella varmistetaan iiläisten lasten tasa-arvoisen kehityksen, kasvun ja oppimisen tukea kaikilla kolmiportaisen tuen portailla sekä vahvistetaan perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä palkkaamalla toimintakaudeksi 2022-23 yksi varhaiskasvatuksen koordinaattori, yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja kolme varhaiskasvatuksen opettajaa. Lisähenkilöstön avulla varmistetaan, että kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä lapsia ja perheitä tuetaan tasa-arvoisesti, tarveperusteisesti ja matalalla kynnyksellä.

Hankkeen kokonaiskustannus on 262.000 €, josta kunnan omarahoitusosuus 20 % eli 52.400 € ja tulot eli valtionavustus 80 % eli 209.600 €. Kulut jakaantuvat puoleksi vuosille 2022 ja 2023. Talousarviossa ei ole määrärahoja hankkeelle.

Kustannusten kattamista arvioitaessa voidaan todeta, että tavoitteena on saada säästöjä tuen järjestämiseen oikea-aikaisten, tarkoituksenmukaisten  ja vaikuttavien työmenetelmien kautta.

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että varhaiskasvatuksen vuoden 2022 talousarvioon hankkeen OKM/616/520/2022 kustannuspaikalle myönnetään lisämäärärahaa
- tuloihin 104.800 € ja
- menoihin 131.000 €

Lisäksi kunnanhallitus päättää

1. perustaa em. hankkeelle sen toiminta-ajaksi 1.8.2022 - 31.5.2023 seuraavat määräaikaiset työsuhteiset tehtävät:
    . varhaiskasvatuksen koordinaattorin määräaikainen tehtävä
    . varhaiskasvatuksen erityisopettajan määräaikainen tehtävä
    . kolme (3) varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaista tehtävää

2. sekä antaa varhaiskasvatusjohtajalle täyttöluvan yllä mainittuihin määräaikaisiin tehtäviin

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kvalt 20.06.2022 § 74  

163/02.05.01.01/2022  

  

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa