Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite9  Kuntastrategia 2030

Kuntastrategia 2030

 

Khall 07.12.2021 § 348 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Ari Alatossava

 

 Kunnassa on oltava kuntastrategia (Kuntalaki §37). Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti (§38). Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

 

 Kunnan toimintaan kuuluu Kuntalain §6 tarkoitetuin tavoin kaikki se toiminta, jossa kunta on mukana. Kunnan oman organisaation lisäksi strategiassa on arvioitava pitkän aikavälin tavoitteita koko kuntakonsernissa, kuntien yhteistoiminnassa sekä sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvassa toiminnassa.

 

 Kuntastrategiassa tulee huo­mioi­da 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 2) palvelujen jär­jes­­mi­nen ja tuottaminen, 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt pal­ve­lu­ta­voit­teet, 4) omistajapolitiikka, 5) henkilöstöpolitiikka, 6) kunnan asukkaiden osal­lis­tu­mis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja 7) elinympäristön ja alueen elin­voi­man kehittäminen.

 

 Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toi­min­ta­ym­­ris­tön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien to­teut­ta­mi­seen. Kuntastrategiassa tulee määritellä toteutumisen arviointi ja seuranta. Kun­ta­stra­te­gia tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa. Kuntastrategia on otet­ta­va huomioon talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisessa.

 

 Kuntastrategian laatimisprosessi on valtuustotason asia. Iin kunnan voimassa ole­va kuntastrategia 2025 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.3.2018 §24.              

 Kuntastrategia voidaan toteuttaa monella tavalla. Aiemmat kaksi strategiaprosessia on toteutettu kunnanvaltuuston työpajakokouksina ja si­ten jokainen valtuutettu on voinut omalta osaltaan vaikuttaa laadittavan strategian si­säl­töön. Valtuutettujen ja kunnan johtoryhmän lisäksi kokouksiin on kutsuttu edus­ta­jat kunnan keskeisistä sidosryhmistä. Lisäksi kuntalaisilla on ollut mahdollisuus kommentoida kuntastrategiaa luonnosvaiheessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Alatossava Ari

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää

1) käynnistää Iin kuntastrategian laatimisprosessin

2) pyytää Iin ja Kuivaniemen eläkeläisjärjestöjä, Iin ja Kuivaniemen yrittäjäjärjestöjä, kyläyhdistyksiä, Iin seurakuntaa, Iin nuorisovaltuustoa ja kunnan työntekijäjärjestöjä nimeämään kukin omat edustajansa (1-2 henkilöä) työpajakokouksiin.

3) nimetä ohjausryhmään 3 luottamushenkilöä ja kunnanjohtajan sekä kutsua ohjausryhmän sihteeriksi Micropoliksen toimitusjohtaja Noora Huotarin.

4) valtuuttaa Noora Huotarin vastaamaan strategian valmistelun käytännön toteutuksesta.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti
1) käynnistää Iin kuntastrategian laatimisprosessin,
2) pyytää Iin ja Kuivaniemen eläkeläisjärjestöjä, Iin ja Kuivaniemen yrittäjäjärjestöjä, kyläyhdistyksiä, Iin seurakuntaa, Iin nuorisovaltuustoa ja kunnan työntekijäjärjestöjä nimeämään kukin omat edustajansa (1-2 henkilöä) työpajakokouksiin,
3) nimetä ohjausryhmään viisi (5) luottamushenkilöä ja kunnanjohtajan  sekä kutsua ohjausryhmän sihteeriksi Micropoliksen toimitusjohtaja Noora Huotarin sekä
4) valtuuttaa Noora Huotarin vastaamaan strategian valmistelun käytännön toteutuksesta.

Kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Teijo Liedes, Heli-Hannele Haapaniemi, Johannes Tuomela, Hannu Kaisto ja Jussi Kurttila.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Johannes Tuomela.

 

 

Khall 23.05.2022 § 160 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjukka Manninen

 

Strategian valmistelutyö aloitettiin joulukuussa 2021 ja laadintaa on ohjannut työryhmä, joka kokoontunut yhdeksän kertaa.

 

Alkuvuodesta (24.1., 7.2. ja 21.2.2022) järjestettiin kolmena päivänä 3 tunnin työpajatyöskentely kuntastrategiasta. Työpajoihin oli kutsuttu valtuutetut, Iin ja Kuivaniemen eläkeläisjärjestöt, Iin ja Kuivaniemen yrittäjäjärjestöt, kyläyhdistykset, Iin seurakunta, Iin nuorisovaltuusto ja kunnan työntekijäjärjestöt ja laajennettu johtoryhmä.

 

Strategiatyön valmisteluvaiheita pystyi työpajojen jälkeen kommentoimaan kaikki kuntalaiset sähköisesti ja työpajojen jälkeen valmistunutta strategialuonnosta oIi Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa kaikkien kuntalaisten mahdollista kommentoida. Strategia työ esiteltiin valmisteluvaiheen asioissa 11.4.2022 kunnanhallitukselle ja 2.5.2022 valtuustolle. Kunnan johtoryhmässä strategiatyö esiteltiin 21.4.2022 ja ohjeistettiin toimialojen johtoa laatimaan laatimaan henkilökunnan kanssa lupauksia strategiatyön viemisestä käytäntöön.

 

Strategian laatimisessa on hyödynnetty myös kesäkuussa 2021 toteutettua kuntalaisbarometriä ja siihen kuntalaisten antamia vastauksia. Kaikki kuntalaiset saivat arvioida barometrissä omaa arkeaan. Tavoitteena oli arvioida, mikä itselle on tärkeää ja merkityksellistä arjessa. Testimuotoisia kyselyitä tehtiin yhteensä 736 kappaletta ja niihin liittyen saatiin 646 avointa tekstivastausta. Asukkaiden avoimissa vastauksissa toistuneet teemat, kuten ruuhkavuosien sujuvoittaminen, nuorten osallisuus ja iiläisten luontosuhde nostettiinkin uuteen kuntastrategiaan kehittämisteemoiksi ja/tai palvelulupauksiksi, tätä kautta ihmiset saavat äänensä kuuluville strategiatyössä.

Lapset ja nuoret ovat osallistuneet strategiaan omien tehtävien kautta. Iin kouluissa opettajien teettämät tehtävät (yli 1300 tehtyä tehtävää) pureutuivat nuorten elämään sekä positiivisten että negatiivisten tunteiden avulla. Nuorten vastauksia käsiteltiin strategiatyön aikana yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnatussa työpajoissa, joiden huomiot tuotiin esille myös valtuuston strategiatyöpajoissa.

Strategian kuvitustyö ja stilisointi tehdään valtuuston hyväksynnän jälkeen. Strategian linjaukset toimivat talousarviotyön pohjana.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus hyväksyy kuntastrategia 2030 -asiakirjan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina tämän pykälän esittelyn aikana valmisteluvaiheen asioissa kuultiin Johannes Helamaa ja Noora Huotaria klo 17.08 - 17.50).

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Pakonen ja Inka Laurila poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.40.

 

 

Kvalt 30.05.2022 § 64  

1574/00.01.02.00/2021  

 

  

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina kuultiin Noora Huotaria ja Johannes Helamaa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että
- Sirpa Varanka poistui kokouksesta klo 18.59
- Noora Huotari ja Johannes Helama poistuivat kokouksesta klo 19.08

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa